Nyheter

Välkommen Sara

Miljö & Avfallsbyrån har glädjen att välkomna Sara Stenberg som ny medarbetare! Sara har mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring av miljöarbete på en av Sveriges största avfallsanläggningar och kommer framförallt att stärka oss på miljösidan.

Läs mer

LCA av kompletterande mekanisk sortering av restavfall

Under hösten 2015 och 2016 genomfördes sorteringsförsök i en mekanisk sorteringsanläggning i Norge med restavfall från Örebro kommun, AÖS och Renova. I anläggningen sorterades åtta fraktioner återvinningsmaterial ut för återvinning. Sorteringen var alltså ett komplement till den källsortering som sker i Svenska hushåll. En LCA gjordes för den energianvändning och de utsläpp av klimatpåverkande gaser som den här extra sorteringen för med sig och som den sparar genom återvinningen av materialen. Studien finansierades av Avfall Sverige och utfördes av Eva Myrin i sin roll som forskare på LTH. Studien har just publicerats i Avfall Sveriges rapportserie och finns på

http://www.avfallsverige.se/rapporter/rapporter-2017/201709/

Utbildningar i taxa och avfallsplan

Avfall Sverige genomförde under vecka 12 sin årligen återkommande taxekurs. Jenny Westin från Avfall Sverige och Marie Rytterstedt från Miljö & Avfallsbyrån hade hand om det två dagar långa utbildningstillfället. Ett drygt 20-tal deltagare varvade teori med övningar och delade erfarenheter. Förra veckan, vecka 13, genomförde Miljö & Avfallsbyrån på uppdrag åt Avfall Sverige också den återkommande kursen i avfallsplanering. Marie Rytterstedt och Jörgen Leander från Miljö & Avfallsbyrån höll i kursen som gick på Vidbynäs gård i Nyköping.

Läs mer

Cirkulär ekonomi i Eskilstuna

Miljö & Avfallsbyrån är anlitade av Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Energi och Miljö AB och Stiga Sports AB att leda ett Vinnovafinansierat projekt där målet är att utveckla ett hållbarare plastsystem genom att sammanföra aktörer i plasthanteringskedjan. Bland annat ska projektet söka efter produkter där en affärsmodell som bygger på cirkulär ekonomi kan prövas. Nu genomförs tillsammans med lokala plasttillverkare försök med retur på pulkor och tallrikar. Läs pressmeddelande från Eskilstuna kommun här.

Läs mer

Välkommen Karin

Som ett välkommet tillskott har Karin Engström börjat som ny medarbetare på Miljö & Avfallsbyrån nu i januari. Karin har mångårig erfarenhet som projektledare och utredare och kommer framförallt att stärka oss som konsult inom kommunal avfallshantering. I och med rekryteringen av Karin är vi än bättre rustade för att möta nya utmaningar tillsammans med våra kunder.

Läs mer

Unik kartläggning av plockanalyser genomförd

Miljö & Avfallsbyrån har på uppdrag av Avfall Sverige genomfört en omfattande nationell kartläggning av plockanalysresultat. Tack vare att kommunerna i hög grad har svarat på den enkät som ligger till grund för resultaten och att Avfall Sveriges manual följts har en unik sammanställning med tillförlitliga nyckeltal kunnat göras.

Läs mer

Renhållningsordning

Miljö & Avfallsbyrån hjälpte för en tid sedan Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att revidera underlaget för kommunala avfallsföreskrifter. Underlaget har uppdaterats dels som en följd av ändringar i bland annat miljöbalken men också på grund av att avfallshanteringen i kommunerna utvecklats till exempel genom ökad separat insamling av matavfall. Rapport 2017:01 ”Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter” kan nu beställas eller laddas med från Avfall Sverige och underlaget ersätter Avfall Sverige rapport 2007:07 och SKL:s cirkulär nummer 07:20.

Avfallshantering i Nya Kiruna tar form

Flytten av Kiruna har börjat och byggandet av ett nytt centrum pågår för fullt. Etableringen ger möjligheter att utforma en framtidssäker och hållbar avfallshantering utan brist på ytor och utrymmen. Tekniska Verken i Kiruna och Kiruna kommun har med hjälp av Miljö & Avfallsbyrån utrett hur insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i Nya Kiruna Centrum och även resten av kommunen ska se ut. Särskilt viktiga lokala förutsättningar vid utformning av det nya insamlingsystemet är kommunens vinterförhållanden och långa transportavstånd. Vid val av insamlingssystem har förväntat insamlingsresultat, arbetsmiljö och serviceaspekter fått väga tungt.

Förebygga avfall i upphandlingar

Detta är ett projekt inom förebyggande av avfall som samordnas av Miljö & Avfallsbyrån och finansieras av Avfall Sverige. Inom ramen för projektet genomförs 3-6 upphandlingar med förebyggande av avfallets mängd och farlighet i fokus. Upphandlingarna kommer att täcka flera områden som tjänster, varor och entreprenader. Läs Projektbeskrivning U880.

Affärscoach Hantering av restresurser

Miljö & Avfallsbyrån är genom Eva Myrin engagerade som affärscoach i Stiftelsen Teknikdalens, Borlänge, arbete med hållbar hantering av slam och matavfall.   Läs mer

Vi välkomnar ny medarbetare

Vi har glädjen att få presentera vår nya medarbetare på Miljö- och avfallsbyrån. Eleonor Zeidlitz är en erfaren projektledare och utredare och kommer att arbeta som konsult inom kommunal avfallshantering.

Läs mer

Aktuellt att revidera avfallstaxa i din kommun

Miljö & Avfallsbyrån hjälper många kommuner med revidering av avfallstaxan. Just nu arbetar vi med avfallstaxor i flera kommuner, inklusive framtagande av beräkningsmodeller, taxedokument och beslutsunderlag.

Läs mer

Enkät om FNI

Miljö & Avfallsbyrån tackar Dig som svarat på enkäten om fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall. Läs mer

Ny vägledning till konstruktion av avfallstaxa

På uppdrag av branchorganisationen Avfall Sverige har våra konsulter författat merparten av rapporten som nu finns publicerad. Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för konstruktion av avfallstaxa.

Läs mer