Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ingen avfallsfråga – i avfallsledet är det redan försent.

Miljö & Avfallsbyrån är en av ännu få organisationer som har praktisk erfarenhet av att bygga upp en affärsmodell för ett tillbakatagande i sluten loop. Vi har arbetat både utifrån industriperspektivet och utifrån perspektivet offentlig upphandling.

De linjära flöden av fysiska resurser som vår ekonomi bygger på är inte hållbara. Påfrestningen på miljön oacceptabel och möjligheten till tillväxt begränsas om resurser förbrukas vartefter de används. Det blir nödvändigt att övergå till en ekonomi där värdet på de fysiska resurserna bevaras, varor håller länge, utnyttjas effektivare och råmaterial cirkuleras. Värdet bevaras bäst i en loop som är nära användaren och producenten så att produkter och råmaterial hålls rena och inte förorenar varandra. För att åstadkomma sådana slutna loopar krävs affärsmodeller som är designade för att ta tillbaka produkterna eller materialen. Även distributionskedjan och organisationen måste vara designade för att klara ett tillbakatagande.