Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ingen avfallsfråga – i avfallsledet är det redan försent.

Miljö & Avfallsbyrån är en av ännu få organisationer som har praktisk erfarenhet av uppbyggnad av affärsmodeller för ett tillbakatagande i sluten loop. Vi har arbetat både utifrån industriperspektivet och utifrån perspektivet offentlig upphandling.

De linjära flöden av fysiska resurser som vår ekonomi bygger på är inte hållbara. Påfrestningen på miljö och ekosystem är oacceptabel och möjligheten till fortsatt tillväxt begränsas om resurser förbrukas vartefter de används. Det blir nödvändigt att övergå till en ekonomi där värdet på de fysiska resurserna bevaras, varor håller länge, utnyttjas effektivare och material cirkuleras. Förutom lång hållbarhet med intensivt nyttjande bevaras värdet bäst i en loop som är nära användaren och producenten så att produkter och material hålls rena och inte förorenar varandra. För att åstadkomma sådana tighta, slutna loopar krävs affärsmodeller där produkter och system är designade för det. Förändringsbehovet går djupare än vid första anblicken. Miljö & Avfallsbyrån kan tillsammans med er analysera er verksamhet ut cirkularitetsperspektivet – förändringen kommer och det är bra att ha den i egna händer.