LCA av kompletterande mekanisk sortering av restavfall

Under hösten 2015 och 2016 genomfördes sorteringsförsök i en mekanisk sorteringsanläggning i Norge med restavfall från Örebro kommun, AÖS och Renova. I anläggningen sorterades åtta fraktioner återvinningsmaterial ut för återvinning. Sorteringen var alltså ett komplement till den källsortering som sker i Svenska hushåll. En LCA gjordes för den energianvändning och de utsläpp av klimatpåverkande gaser som den här extra sorteringen för med sig och som den sparar genom återvinningen av materialen. Studien finansierades av Avfall Sverige och utfördes av Eva Myrin i sin roll som forskare på LTH. Studien har just publicerats i Avfall Sveriges rapportserie och finns på

http://www.avfallsverige.se/rapporter/rapporter-2017/201709/