Tjänster inom Avfall

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med siktet inställt på en avfallshantering som passar i ett långsiktigt hållbart samhälle.

Revidering av renhållningstaxor

Renhållningstaxan är ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål och styra avfallshanteringen i en hållbar riktning. Våra konsulter medverkar ofta vid anpassning av renhållningstaxan inför förändringar av insamlingssystemet eller när taxan ska förnyas med anledning av en ny avfallsplan eller nya lokala föreskrifter. Vår breda erfarenhet av renhållningstaxor gör att vi anlitas av kommuner med vitt skilda förutsättningar och inriktning.

Avfallsplaner och lokala föreskrifter

Vi har lång och gedigen erfarenhet av kommunal avfallsplanering och har hjälpt många kommuner att revidera sina avfallsplaner och lokala föreskrifter och har även medverkat vid framtagande av fastighetsägarhandböcker om avfallsutrymmen och hämtningsvägar. Read more

Entreprenaduppföljning

Avtal om renhållningsentreprenader gäller under lång tid. Krav ställs på tjänsternas utförande och anbud antas eller förkastas utifrån dessa krav. Men vad händer sedan? Ofta revideras inte entreprenaden under utförandetiden. Read more

Upphandlingsstöd

Att ställa rätt krav i upphandlingar kan bli helt avgörande för hur insamling eller behandling av avfall fungerar praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi bistår med exempelvis utformning av kravspecifikationer, anbudsutvärdering och löpande rådgivning. Vi har erfarenheter från upphandling av exempelvis insamling, transport, biologisk behandling, krossning och förbränning.

Strategiska utredningar

Genomförande av avfallsplanens handlingsprogram medför ofta förändringar av insamlingssystemet för avfall i kommunen. Vi har medverkat i utvecklings- och förändringsprocesser i flera kommuner, innefattande bl.a. förändring av driftform för insamling av kärl- och säckavfall eller återvinningscentraler, införande av insamlingssystem för matavfall eller planering för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar.

Tjänster inom Miljö

Miljökompetens krävs i de flesta sammanhang, såväl i enskilda verksamheters arbete som inom byggande och samhällsplanering. Våra konsulter har stor bredd och lång erfarenhet inom miljöområdet.

Miljöstöd

Vi hjälper företag med olika typer av miljöfrågor, stora som små. Vi kan utgöra extra resurs och ge löpande stöd i den omfattning som önskas eller göra avgränsade insatser.

Vi kan bland annat bistå med periodiska besiktningar, sammanställning av miljörapporter, ansöknings- och anmälningshandlingar enligt miljöbalken, revidering och implementering av egenkontroll eller ledningssystem, stöd vid myndighetskontakter, kontrollprogram och provtagning.

Våra konsulter har erfarenhet av tillsynsarbete och miljörevision samt av rollen som miljöchef. Vi ger också stöd och råd avseende kemikalie- och avfallshantering.

Tillståndsansökan med MKB enligt Miljöbalken

Vi bistår kunden i tillståndsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi har medverkat i tillståndsärenden för exempelvis återvinningscentraler och avloppsreningsverk.

Miljöbedömning av planer och program

Vi kan bistå kunden i planeringsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi medverkar vid miljöbedömning av exempelvis kommunala avfallsplaner, energiplaner, detaljplaner och översiktsplaner.

Tjänster inom Resurseffektivitet och Cirkulär Ekonomi

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att öka samhällets resurseffektivitet.

Cirkulära affärsmodeller

Miljö & Avfallsbyrån kan tillsammans med er analysera er verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Det finns ett antal definierade cirkulära affärsmodeller. Gränsen mellan den ena och den andra är flytande och för den enskilda företagaren kan en kombination av flera modeller vara rätt väg att anpassa affärsmodellen för en resurssnålare framtid. Vilken blir din affärsmodell i den cirkulära ekonomin?

Utbildning

Miljö & Avfallsbyrån utbildar ledningsgrupper, personal och politikergrupper i resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, hållbarhetsredovisning enligt CSRD samt i miljö. Vi kan också utbilda och hålla workshops i hur er upphandling och era inköp kan bli mer cirkulära och i hur uppföljning av cirkulära krav kan göras.

Beräkning av klimateffekten

Miljö & Avfallsbyrån har lång erfarenhet av beräkningar av klimatnyttan med en förändrad process eller ny affärsmodell. Vi hjälper också organisationer med redovisning enligt CSRD, ESRS E1, Scope 1, Scope 2 och Scope 3.

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

De nya reglerna för hållbarhetsredovisning träder snart i kraft och vare sig din organisation träffas av kraven eller inte kommer ni sannolikt beröras på något sätt. Miljö & Avfallsbyrån hjälper er med den inledande dubbla väsentlighetsanalysen inklusive intressentanalys. Vi kan vidare utföra hela eller delar av rapporteringen men också fungera som konsultstöd under er rapporteringsprocess.