Nyheter

Slutrapport – Det som mäts blir gjort

Det Vinnovafinansierade projektet Det som mäts blir gjort bygger på erfarenheter från förstudien Att mäta och öka cirkularitet nationellt i branscher och i företag.. Det pratas mycket om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet men det är få som mäter utvecklingen. Namnet bygger på den, inom management, obestridda sanningen att det man mäter i en organisation skapar konkreta diskussioner som leder till förändring – Det som mäts blir gjort.

För att läsa mer och hämta hem rapporterna klicka nedan

Read more

CRT-glas i Kenya

I alla delar av världen brottas man med avfallsproblem av olika slag och ibland kan vi bidra med idéer och erfarenheter så att förbättringar kan komma till stånd. Ett exempel är när vi tillsammans med RISE och WEEE Centre i Kenya tittade på avsättning för de stora mängder CRT-glas som samlas in i form av teveapparater, datorskärmar och liknande. I slutänden kan fler arbetstillfällen skapas samtidigt som avfall återvinns till nya produkter istället för att läggas på hög. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, precis sådant som vi på Milav gillar att bidra till!

För att komma till dokumentation av projektet klicka nedan

Read more

En värld i balans…..

FN:s klimatpanel IPCC presenterade igår den 21 mars 2023 den klimatrapport som de kallar för den viktigaste någonsin. 

Rapporten visar att det är mänsklig aktivitet som orsakat en global uppvärmning, globala utsläpp fortsätter öka och konsekvenser uppstår snabbare än förväntat. Den visar även att de länder som drabbas hårdast är de som är minst ansvariga för klimatkrisen.

Arbete pågår runt om i Sverige med att minska vår miljö- och klimatpåverkan och vi måste fortsätta, öka och spetsa till våra insatser så att vi faktiskt gör skillnad. Att se vilka möjligheter ett agerande leder till i stället för att fastna på vilka eventuella hinder som kan uppstå är en bra start. 

Read more

Det som mäts blir gjort

Idag den 5/12 har projektet Det som mäts blir gjort haft frukostseminarium. Eskilstuna kommun äger det Vinnovafinansierade projektet och vi på Miljö & Avfallsbyrån är projektledare. Med är också SCB, SGU, Sveriges Allmännytta, HBV och fem allmännyttiga bostadsbolag. Idag berättade vi bland annat om publicering av materialfotavtryck, data över gruvnäringens resursförbrukning i Bergverksstatistiken och om alla små delar som måste falla på plats när en skola ska börja källsortera. Här är bilderna från seminariet.¨

Miljö & Avfallsbyrån hjälper till att lösa svår knut i förpackningsfrågan

Avfall Sverige och Svenskt Producentansvar, systerbolag till FTI, har med stöd av Miljö & Avfallsbyrån tagit fram ett förslag till ersättningsmodell till Naturvårdsverket för att beräkna vilken ersättning kommunerna ska få för insamling och hantering av förpackningsmaterial. Modellen är en grundläggande utgångspunkt för Naturvårdsverket vid beslut om föreskrifter om ersättning till kommunerna.

Read more

Indikationer för Cirkulär ekonomi

Vi på Miljö & Avfallsbyrån fick den 20e juni den stora äran att vara värdar för det seminarium där SCB lanserade de indikatorer för Cirkulär Ekonomi som nu ligger på SCBs hemsida. Indikatorerna bygger på indikatorer framtagna av Eurostat. SCB har också lagt till någon indikator och modifierat någon. Arbetet har skett inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet ”Det som mäts blir gjort – Etapp 2” för vilket Miljö & Avfallsbyrån är huvudprojektledare.

Läs vidare på www.SCB.se eller ladda ned presentationen av indikatorerna nedan

Miljö & Avfallsbyrån 10 år!

Miljö & Avfallsbyrån fyller 10 år 1 november 2021!

Vi har firat med tårta och en påminnelse om några milstolpar i vår historia.

Read more

Det som mäts blir gjort – Etapp 2

I dagarna fick vi det glädjande beskedet att vi tillsammans med Eskilstuna kommun och SCB samt en rad aktörer fått pengar från Vinnova för att gå vidare med arbetet att praktiskt mäta resurseffektivitet och cirkularitet. I den Etapp 2 som nu börjar kommer vi att arbeta med att utveckla och testa indikatorer och mått tillsammans med SGU, HBV, Sveriges Allmännytta, Eskilstuna Kommunfastigheter, Gavlegårdarna, Mimer, Ludvikahem, Kalmarhem och Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö.

Read more

Kostnader för insamling av förpackningar och returpapper

Returpapper och förpackningar är en het fråga. På Avfall Sveriges höstmöte berättade Jörgen och Karin om hur man kan beräkna kostnaderna för insamlingen. Jörgen presenterade rykande färska siffror för hur mycket insamlingen av returpapper kan komma att kosta i olika kommuner. För kommuner som vill samla in förpackningar på uppdrag av ett kommande TIS kan den beräkningsmodell som Avfall Sverige låtit ta fram hjälpa kommuner att fördela kostnaderna, något som Karin berättade om

Att mäta cirkularitet

Projektet Mäta och öka cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter är nu rapporterat till finansiären Vinnova. Projektet är en genomförbarhetsstudie och nu förbereder vi oss för etapp 2! Devisen är ”Att mäta är att veta!” och bygger på vetskapen att det som blir mätt och diskuterat ofta blir gjort samt att mått och indikatorer för att mäta cirkularitet är mycket ovanliga.

Läs mer och ladda ned rapporten

Offentlig upphandling av cirkulära lösningar

Eva var under 2019 projektledare i det av Eskilstuna kommun ägda, Energimyndighetsfinansierade, projektet ”offentlig upphandling av cirkulära lösningar”. I projektet deltog ett stort antal upphandlare i offentliga verksamheter. Syftet var att utröna vilka hinder och möjligheter som finns för att offentlig upphandling i större utsträckning ska stimulera cirkulära lösningar/affärsmodeller. Läs mer här och se projektet redovisat i en kort animation.

Läs mer och se filmen

Välkommen Frank

Vi har nöjet att välkomna Frank Tholfsson som ny medarbetare hos oss.

Frank är civilekonom och ingenjör och har mer än 10 års erfarenhet och kunskap från producentansvar och affärsutveckling, som VD för ett materialbolag. Han har flera års kommunal erfarenhet på kommunledningsnivå inom miljöstrategiska frågor och kommunal avfallshantering. Frank tillför kompetens inom projektledning, cirkulära affärsmodeller och avfallsstrategiska frågor.

Miljönyttan med källsortering

”Återvinning minskar Kristianstads klimatpåverkan med motsvarande 2 600 resor till Thailand varje år! Förbättrad resurseffektivitet genom sortering och återvinning innebär exempelvis att gruvavfall och avfallsförbränningsaska motsvarande ett 4,4 m lager på en fotbollsplan undviks.”

Miljö & Avfallsbyrån fick på Avfall Sveriges höstmöte tillfälle att, tillsammans med Kristianstads kommun, presentera beräkningen av miljönyttan av källsortering och återvinning i kommunen. Alla som sorterar borde få veta vilken stor nytta det för med sig och Kristianstads initiativ är jättepositivt.Dimensionera avfallsutrymmen rätt och lätt

Vi har hjälpt Avfall Sverige med att ta fram en modell för dimensionering av avfallsutrymmen vid fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Modellen är utformad i Excel och kan användas vid nybyggnation eller när fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper ska införas i befintlig bebyggelse. Modellen kan användas för dimensionering av avfallsutrymmen för lägenheter, skolor, förskolor, äldreboenden och kontor.

Läs mer och se länk till modellen

Regional avfallsplan för Umeåregionen

Miljö & Avfallsbyrån hjälper Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner att ta fram en gemensam avfallsplan. Kommunerna vill genom den nya planen skapa ett aktivt verktyg för sitt gemensamma arbete med utveckling av en hållbar avfallshantering i regionen i enlighet med nuvarande och kommande krav och förväntningar.

Miljö & Avfallsbyrån har rollen som projektledare och tar tillsammans med kommunernas projektgrupp fram avfallsplanens olika delar och medverkar vid genomförande av tematiska workshops. Den nya avfallsplanen kommer att beslutas i respektive kommunfullmäktige till sommaren 2020 och ska vara gällande från januari 2021.

Handbok i avfallsplanering

Att ta fram en kommunal avfallsplan kan vara en rejäl utmaning! Miljö & avfallsbyrån har, på uppdrag åt Avfall Sverige, uppdaterat Handboken i avfallsplanering utifrån Naturvårdsverkets nya föreskrifter om avfallsplanering som kom 2017. I handboken ges både rekommendationer om hur avfallsplaneprocessen kan drivas och handfasta råd om hur avfallsplanen kan se ut.

Handboken finns tillgänglig på Avfall Sveriges hemsida: Handbok i avfallsplanering

Seminarium om förebyggande av avfall i offentlig verksamhet

Miljö & Avfallsbyrån har hållit ett inspirationsseminarium för kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen med idéer och goda exempel från runt om i Sverige på hur man kan förebygga avfall inom offentlig verksamhet inklusive möjligheter och hinder för att använda upphandling som verktyg för förebyggande.

Inspirationsföreläsningen tillsammans med diskussioner över förvaltningsgränserna gjorde att deltagarna inspirerade varandra samt att den egna kunskapen kring vad som redan görs inom kommunerna höjdes. Dagen väckte flera idéer kring fortsatt arbete med dessa frågor.
Läs mer

Avfall Sveriges årsmöte

Förra veckan genomfördes Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå som bjöd på ett fantastiskt arrangemang med högsommarvärme och klarblå himmel. Konferensen handlade om framtidens avfallshantering och hur kommunerna kan rusta sig för den.

I inledningen av konferensen redovisade Eva Myrin, från Miljö & Avfallsbyrån, ett par exempel från den utredning som just slutförs på Avfall Sveriges uppdrag.

Läs mer

Fastighetsnära insamling av smått el-avfall från lägenheter

Hur får vi fler att återvinna smått elavfall? Det är så lätt att den överblivna fjärrkontrollen, laddaren eller den trasiga stavmixern hamnar i den vanliga soppåsen istället för i elektronikinsamlingen. Miljö- & Avfallsbyrån har nu på uppdrag av Avfall Sverige och El-kretsen genomfört ett fullskaleförsök med fastighetsnära insamling av smått elavfall i 250 gemensamma avfallsutrymmen i samarbete med bostadsbolaget Mimer och kommunalförbundet VafabMiljö i Västerås.

Läs mer och se länk till rapporten

Avfallsförebyggande i fokus

Att förebygga avfalls uppkomst och farlighet är i fokus allt mer. Miljö & Avfallsbyrån har tagit fram en rapport där erfarenheter från ett antal upphandlingar, med hinder och framgångsfaktorer för att arbeta med avfallsförebyggande vid offentlig upphandling, presenteras. Den bakomliggande studien och rapporten har finansierats av Avfall Sveriges utvecklingssatsning och publiceras i dagarna i Avfall Sveriges rapportserie. Engagemanget i frågan fortsätter och Eva Myrin på Miljö & Avfallsbyrån är engagerad som extern expert på plast i ett EU-finansierat projekt, Jakten på plasten.

Read more

FOLK OCH KULTUR

Den 7-10 februari anordnas Folk och Kultur i Eskilstuna. Miljö & Avfallsbyrån finns på plats och talar om hur vi tillsammans kan arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle:

Tillsammans gör vi ett miljömässigt hållbart samhälle

Seminariet handlar om arbete för ett hållbart samhälle ur ett miljöperspektiv, med fokus på vad vi tillsammans kan göra. Hur kan vi arbeta med att förebygga avfall och skapa förutsättningar för återvinning och återanvändning? Hur kan det offentliga rummet utformas för att minska nedskräpning?

Hoppas vi ses på Folk och Kultur den 8 februari kl 13.00!

För deltagande och för att få mer information, gå in på: http://www.folkochkultur.se

Miljö & Avfallsbyrån har utrett källsortering i Nordnorge

Miljö & Avfallsbyrån har våren 2017 på uppdrag av Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS (ØFAS) genomfört en förstudie om olika lösningar för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i sex kommuner i Nordnorge: Sør-Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby och Tana. Avfallshanteringen i regionen står inför flera stora utmaningar, bl.a. få invånare på stor yta, kallt klimat, långa körsträckor vid insamling samt långt till behandling och återvinning.

Read more

Värdecykel istället för värdekedja

Under hösten kör Mälarplast AB några av sina tallrikar genom produktionen i ett antal cykler. Redan producerade tallrikar mals ned och blir tallrikar igen. Mellan cyklerna simuleras användande av tallrikarna genom att de utsätts förhöjd temperatur i perioder. Försöken är finansierade av Vinnova och syftet är att undersöka de rent fysikaliska möjligheterna att ta tillbaka tallrikarna efter användande och använda dem som råvara för produktion av nya tallrikar. Projektet leds och resultatet utvärderas av Miljö & Avfallsbyrån.

Vilstagruppen

Miljö & Avfallsbyrån är nu medlem i och avtalsleverantör till Vilstagruppen. Vilstagruppen är ett nätverk i Eskilstuna med omnejd, och består av ca 125 medlemsföretag, varav många är tillverkande industrier. Vi erbjuder medlemsföretagen hjälp med både stora och små miljöfrågor.

Read more

Välkommen Sara

Miljö & Avfallsbyrån har glädjen att välkomna Sara Stenberg som ny medarbetare! Sara har mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring av miljöarbete på en av Sveriges största avfallsanläggningar och kommer framförallt att stärka oss på miljösidan.

Read more

LCA av kompletterande mekanisk sortering av restavfall

Under hösten 2015 och 2016 genomfördes sorteringsförsök i en mekanisk sorteringsanläggning i Norge med restavfall från Örebro kommun, AÖS och Renova. I anläggningen sorterades åtta fraktioner återvinningsmaterial ut för återvinning. Sorteringen var alltså ett komplement till den källsortering som sker i Svenska hushåll. En LCA gjordes för den energianvändning och de utsläpp av klimatpåverkande gaser som den här extra sorteringen för med sig och som den sparar genom återvinningen av materialen. Studien finansierades av Avfall Sverige och utfördes av Eva Myrin i sin roll som forskare på LTH. Studien har just publicerats i Avfall Sveriges rapportserie och finns på

http://www.avfallsverige.se/rapporter/rapporter-2017/201709/

Utbildningar i taxa och avfallsplan

Avfall Sverige genomförde under vecka 12 sin årligen återkommande taxekurs. Jenny Westin från Avfall Sverige och Marie Rytterstedt från Miljö & Avfallsbyrån hade hand om det två dagar långa utbildningstillfället. Ett drygt 20-tal deltagare varvade teori med övningar och delade erfarenheter. Förra veckan, vecka 13, genomförde Miljö & Avfallsbyrån på uppdrag åt Avfall Sverige också den återkommande kursen i avfallsplanering. Marie Rytterstedt och Jörgen Leander från Miljö & Avfallsbyrån höll i kursen som gick på Vidbynäs gård i Nyköping.

Read more

Cirkulär ekonomi i Eskilstuna

Miljö & Avfallsbyrån är anlitade av Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Energi och Miljö AB och Stiga Sports AB att leda ett Vinnovafinansierat projekt där målet är att utveckla ett hållbarare plastsystem genom att sammanföra aktörer i plasthanteringskedjan. Bland annat ska projektet söka efter produkter där en affärsmodell som bygger på cirkulär ekonomi kan prövas. Nu genomförs tillsammans med lokala plasttillverkare försök med retur på pulkor och tallrikar. Läs pressmeddelande från Eskilstuna kommun här.

Read more

Välkommen Karin

Som ett välkommet tillskott har Karin Engström börjat som ny medarbetare på Miljö & Avfallsbyrån nu i januari. Karin har mångårig erfarenhet som projektledare och utredare och kommer framförallt att stärka oss som konsult inom kommunal avfallshantering. I och med rekryteringen av Karin är vi än bättre rustade för att möta nya utmaningar tillsammans med våra kunder.

Read more

Unik kartläggning av plockanalyser genomförd

Miljö & Avfallsbyrån har på uppdrag av Avfall Sverige genomfört en omfattande nationell kartläggning av plockanalysresultat. Tack vare att kommunerna i hög grad har svarat på den enkät som ligger till grund för resultaten och att Avfall Sveriges manual följts har en unik sammanställning med tillförlitliga nyckeltal kunnat göras.

Read more

Renhållningsordning

Miljö & Avfallsbyrån hjälpte för en tid sedan Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att revidera underlaget för kommunala avfallsföreskrifter. Underlaget har uppdaterats dels som en följd av ändringar i bland annat miljöbalken men också på grund av att avfallshanteringen i kommunerna utvecklats till exempel genom ökad separat insamling av matavfall. Rapport 2017:01 “Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter” kan nu beställas eller laddas med från Avfall Sverige och underlaget ersätter Avfall Sverige rapport 2007:07 och SKL:s cirkulär nummer 07:20.

Avfallshantering i Nya Kiruna tar form

Flytten av Kiruna har börjat och byggandet av ett nytt centrum pågår för fullt. Etableringen ger möjligheter att utforma en framtidssäker och hållbar avfallshantering utan brist på ytor och utrymmen. Tekniska Verken i Kiruna och Kiruna kommun har med hjälp av Miljö & Avfallsbyrån utrett hur insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i Nya Kiruna Centrum och även resten av kommunen ska se ut. Särskilt viktiga lokala förutsättningar vid utformning av det nya insamlingsystemet är kommunens vinterförhållanden och långa transportavstånd. Vid val av insamlingssystem har förväntat insamlingsresultat, arbetsmiljö och serviceaspekter fått väga tungt.

Förebygga avfall i upphandlingar

Detta är ett projekt inom förebyggande av avfall som samordnas av Miljö & Avfallsbyrån och finansieras av Avfall Sverige. Inom ramen för projektet genomförs 3-6 upphandlingar med förebyggande av avfallets mängd och farlighet i fokus. Upphandlingarna kommer att täcka flera områden som tjänster, varor och entreprenader. Läs Projektbeskrivning U880.

Affärscoach Hantering av restresurser

Miljö & Avfallsbyrån är genom Eva Myrin engagerade som affärscoach i Stiftelsen Teknikdalens, Borlänge, arbete med hållbar hantering av slam och matavfall.   Read more

Enkät om FNI

Miljö & Avfallsbyrån tackar Dig som svarat på enkäten om fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall. Read more

Ny vägledning till konstruktion av avfallstaxa

På uppdrag av branchorganisationen Avfall Sverige har våra konsulter författat merparten av rapporten som nu finns publicerad. Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för konstruktion av avfallstaxa.

Read more