Tjänster inom Avfall

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med siktet inställt på en avfallshantering som passar i ett långsiktigt hållbart samhälle.

Revidering av renhållningstaxor

Renhållningstaxan är ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål och styra avfallshanteringen i en hållbar riktning. Våra konsulter medverkar ofta vid anpassning av renhållningstaxan inför förändringar av insamlingssystemet eller när taxan ska förnyas med anledning av en ny avfallsplan eller nya lokala föreskrifter. Vår breda erfarenhet av renhållningstaxor gör att vi anlitas av kommuner med vitt skilda förutsättningar och inriktning.

Avfallsplaner och lokala föreskrifter

Vi har lång och gedigen erfarenhet av kommunal avfallsplanering och har hjälpt många kommuner att revidera sina avfallsplaner och lokala föreskrifter och har även medverkat vid framtagande av fastighetsägarhandböcker om avfallsutrymmen och hämtningsvägar. Läs mer

Entreprenaduppföljning

Avtal om renhållningsentreprenader gäller under lång tid. Krav ställs på tjänsternas utförande och anbud antas eller förkastas utifrån dessa krav. Men vad händer sedan? Ofta revideras inte entreprenaden under utförandetiden. Läs mer

Upphandlingsstöd

Att ställa rätt krav i upphandlingar kan bli helt avgörande för hur insamling eller behandling av avfall fungerar praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi bistår med exempelvis utformning av kravspecifikationer, anbudsutvärdering och löpande rådgivning. Vi har erfarenheter från upphandling av exempelvis insamling, transport, biologisk behandling, krossning och förbränning.

Strategiska utredningar

Genomförande av avfallsplanens handlingsprogram medför ofta förändringar av insamlingssystemet för avfall i kommunen. Vi har medverkat i utvecklings- och förändringsprocesser i flera kommuner, innefattande bl.a. förändring av driftform för insamling av kärl- och säckavfall eller återvinningscentraler, införande av insamlingssystem för matavfall eller planering för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar.

Tjänster inom Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ingen avfallsfråga – i avfallsledet är det redan försent.

Miljö & Avfallsbyrån är en av ännu få organisationer som har praktisk erfarenhet av uppbyggnad av affärsmodeller för ett tillbakatagande i sluten loop. Vi har arbetat både utifrån industriperspektivet och utifrån perspektivet offentlig upphandling.

De linjära flöden av fysiska resurser som vår ekonomi bygger på är inte hållbara. Påfrestningen på miljö och ekosystem är oacceptabel och möjligheten till fortsatt tillväxt begränsas om resurser förbrukas vartefter de används. Det blir nödvändigt att övergå till en ekonomi där värdet på de fysiska resurserna bevaras, varor håller länge, utnyttjas effektivare och material cirkuleras. Förutom lång hållbarhet med intensivt nyttjande bevaras värdet bäst i en loop som är nära användaren och producenten så att produkter och material hålls rena och inte förorenar varandra. För att åstadkomma sådana tighta, slutna loopar krävs affärsmodeller där produkter och system är designade för det. Förändringsbehovet går djupare än vid första anblicken. Miljö & Avfallsbyrån kan tillsammans med er analysera er verksamhet ut cirkularitetsperspektivet – förändringen kommer och det är bra att ha den i egna händer.

Förebyggande av avfall

Förebyggande av avfall är det högsta och mest åtråvärda steget i den inom EU lagstadgade avfallstrappan. Förebyggande av avfall är inte en kommunal renhållningsförvaltnings uppdrag enbart utan en fråga där organisationerna behöver arbeta på bred front, inom förvaltningarna och över förvaltningsgränser. Det är ett område som kan engagera brett och där många behöver engageras för att det ska ge effekt. Förebyggande av avfall har i många fall, utöver miljövinsterna inneburit minskade kostnader, höjt kvaliteten i verksamheten, givit en bättre arbetsmiljö och engagerat och entusiasmerat medarbetare, elever, äldre m.fl.

Tjänster inom Miljö

Miljökompetens krävs i de flesta sammanhang, såväl i enskilda verksamheters arbete som inom byggande och samhällsplanering. Våra konsulter har stor bredd och lång erfarenhet inom miljöområdet.

Miljöstöd

Vi hjälper företag med olika typer av miljöfrågor, stora som små. Vi kan utgöra extra resurs och ge löpande stöd i den omfattning som önskas eller göra avgränsade insatser.

Vi kan bland annat bistå med periodiska besiktningar, sammanställning av miljörapporter, ansöknings- och anmälningshandlingar enligt miljöbalken, revidering och implementering av egenkontroll eller ledningssystem, stöd vid myndighetskontakter, kontrollprogram och provtagning.

Våra konsulter har erfarenhet av tillsynsarbete och miljörevision samt av rollen som miljöchef. Vi ger också stöd och råd avseende kemikalie- och avfallshantering.

Tillståndsansökan med MKB enligt Miljöbalken

Vi bistår kunden i tillståndsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi har medverkat i tillståndsärenden för exempelvis återvinningscentraler och avloppsreningsverk.

Miljöbedömning av planer och program

Vi kan bistå kunden i planeringsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi medverkar vid miljöbedömning av exempelvis kommunala avfallsplaner, energiplaner, detaljplaner och översiktsplaner.