Tjänster inom Avfall

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med siktet inställt på en avfallshantering som passar i ett långsiktigt hållbart samhälle.

Avfallsplaner och lokala föreskrifter

Vi har lång och gedigen erfarenhet av kommunal avfallsplanering och har hjälpt många kommuner att revidera sina avfallsplaner och lokala föreskrifter och har även medverkat vid framtagande av fastighetsägarhandböcker om avfallsutrymmen och hämtningsvägar. Läs mer

Revidering av renhållningstaxor

Renhållningstaxan är ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål och styra avfallshanteringen i en hållbar riktning. Våra konsulter medverkar ofta vid anpassning av renhållningstaxan inför förändringar av insamlingssystemet eller när taxan ska förnyas med anledning av en ny avfallsplan eller nya lokala föreskrifter. Vår breda erfarenhet av renhållningstaxor gör att vi anlitas av kommuner med vitt skilda förutsättningar och inriktning.

Entreprenaduppföljning

Avtal om renhållningsentreprenader gäller under lång tid. Krav ställs på tjänsternas utförande och anbud antas eller förkastas utifrån dessa krav. Men vad händer sedan? Ofta revideras inte entreprenaden under utförandetiden. Läs mer

Upphandlingsstöd

Att ställa rätt krav i upphandlingar kan bli helt avgörande för hur insamling eller behandling av avfall fungerar praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi bistår med exempelvis utformning av kravspecifikationer, anbudsutvärdering och löpande rådgivning. Vi har erfarenheter från upphandling av exempelvis insamling, transport, biologisk behandling, krossning och förbränning.

Strategiska utredningar

Genomförande av avfallsplanens handlingsprogram medför ofta förändringar av insamlingssystemet för avfall i kommunen. Vi har medverkat i utvecklings- och förändringsprocesser i flera kommuner, innefattande bl.a. förändring av driftform för insamling av kärl- och säckavfall eller återvinningscentraler, införande av insamlingssystem för matavfall eller planering för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar.

Tjänster inom Miljö

Miljökompetens krävs i de flesta sammanhang, såväl i enskilda verksamheters arbete som inom byggande och samhällsplanering. Våra konsulter har stor bredd och lång erfarenhet inom miljöområdet.

Miljöstöd

Vi hjälper företag med olika typer av miljöfrågor, stora som små. Vi kan utgöra extra resurs och ge löpande stöd i den omfattning som önskas eller göra avgränsade insatser.

Vi kan bland annat bistå med periodiska besiktningar, sammanställning av miljörapporter, ansöknings- och anmälningshandlingar enligt miljöbalken, revidering och implementering av egenkontroll eller ledningssystem, stöd vid myndighetskontakter, kontrollprogram och provtagning.

Våra konsulter har erfarenhet av tillsynsarbete och miljörevision samt av rollen som miljöchef. Vi ger också stöd och råd avseende kemikalie- och avfallshantering.

Tillståndsansökan med MKB enligt Miljöbalken

Vi bistår kunden i tillståndsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi har medverkat i tillståndsärenden för exempelvis återvinningscentraler och avloppsreningsverk.

Miljöbedömning av planer och program

Vi kan bistå kunden i planeringsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi medverkar vid miljöbedömning av exempelvis kommunala avfallsplaner, energiplaner, detaljplaner och översiktsplaner.