Avfall

Umeåregionen

Miljö & Avfallsbyrån har hjälpt Vakin och Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner att ta fram en gemensam avfallsplan för Umeåregionen. Kommunerna vill genom den nya planen skapa ett aktivt verktyg för sitt gemensamma arbete med utveckling av en hållbar avfallshantering i regionen i enlighet med nuvarande och kommande krav och förväntningar. I uppdraget ingick projektledning och framtagande av avfallsplanens olika delar, inkl. MKB, och underlag enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner i samarbete med kommunernas projektgrupp, medverkan vid genomförande av tematiska workshops och stöd till kommunerna inför utställning och remiss. Den nya avfallsplanen gäller från 2021.

Sigtuna Vatten & Renhållning

Miljö & Avfallsbyrån har bistått kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro med projektledning vid utveckling av avtalssamverkan inom avfallsområdet. Kommunernas samverkan innefattar bl.a. utredningar, upphandlingar, revidering av taxor och föreskrifter samt kommunikation och anpassning av kundsystemen inför gemensamt införande av fyrfackssystemet. I Miljö & Avfallsbyråns uppdrag ingick processledning, möten, genomförande av flera utredningar om exempelvis insamlingssystem, framtagande av nya taxor och föreskrifter, stöd vid upphandling av kärl, insamling, omlastning, transport och behandling samt stöd vid politisk förankring, framtagande av samverkansavtal och bildande av en gemensam projektorganisation.

Cirkulär ekonomi

Miljöberäkningar

Exempel på uppdrag som Miljö & Avfallsbyrån haft inom området cirkulär ekonomi och resurseffektivitet är stöd till företag som vill eller håller på att utveckla en cirkulär affärsmodell med miljöberäkningar. Det är främst företag med en marknad mot konsument som vill utvecklas mot ett större ansvarstagande för sin och kundens resursförbrukning. En beräkning av den nya cirkulära affärsmodellens påverkan på till exempel klimatet eller avfallsmängderna i jämförelse med konventionella modeller ger ett kvitto på att den nya affärsmodellen är fördelaktig ur miljö och resurssynpunkt. De konkreta resultaten är viktiga i dialogen med kunder men också för den egna fortsatta utvecklingen. Vid ett par tillfällen har beräkningarna använts i ansökningar om medel för fortsatt utveckling hos finansiärer.

Lagstiftning

Att utveckla en cirkulär affärsmodell innebär att företaget behöver ha god kännedom om avfallslagstiftningen. Miljö & Avfallsbyrån har vid ett par tillfällen varit rådgivare till företag i ett tidigt stadium i utvecklingen av en cirkulär affärsmodell genom att svara på frågan ”Hur påverkar avfallslagstiftningen våra planer på att cirkulera vår produkt?” och ”Vad behöver vi tänka på för att kunna genomföra våra målsättningar?”.

Miljö

Gästrike Ekogas

Gästrike Ekogas AB har tagit hjälp av Miljö- och Avfallsbyråns konsulter med att ta fram en tillståndsansökan inklusive MKB enligt 9 kap Miljöbalken för Duvbackens uppgraderingsanläggning. I arbetet har även ingått kompletteringar och svar på yttranden. Vi har även stöttat i arbetet med att redovisa BAT-slutsatser i miljörapporten för Forsbacka biogasanläggning.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet  Bergslagen har tagit hjälp av Miljö- och Avfallsbyråns konsulter för framtagande av prioriteringsmodell, genomförande av prioritering samt framtagande av förslag till tidplan för åtgärder för gamla deponier i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun har tagit hjälp av Miljö- och Avfallsbyråns konsulter i flera olika miljöfrågor, bland annat ansökan och MKB enligt 9 kap. miljöbalken för en av kommunens återvinningscentraler, egenkontroll, miljörapportering och tips på smarta sätt att sammanställa avfallsstatistik.  Genom att vi har arbetat med många frågor och har en god helhetsbild jobbar vi effektivt tillsammans.