Miljö & Avfallsbyrån har utrett källsortering i Nordnorge

Miljö & Avfallsbyrån har våren 2017 på uppdrag av Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS (ØFAS) genomfört en förstudie om olika lösningar för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i sex kommuner i Nordnorge: Sør-Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby och Tana. Avfallshanteringen i regionen står inför flera stora utmaningar, bl.a. få invånare på stor yta, kallt klimat, långa körsträckor vid insamling samt långt till behandling och återvinning.

Förstudien syftar till att ta fram ett förslag till hur källsorteringen, som idag är begränsad, kan utökas på ett kostnadsffektivt sätt. I rapporten analyseras tre olika typer av insamlingssystem: Fyrfackskärl i villa, Olikfärgade påsar för optisk sortering samt Separata behållare. Analysen görs med utgångspunkt från för- och nackdelar avseende insamlingsresultat, miljö, service, arbetsmiljö, tekniska lösningar och ekonomi samt lokala förutsättningar i ØFAS-regionen och erfarenheter från andra kommuner. I rapporten föreslås ett insamlingssystem som bygger på en kombination av separata eller delade kärl och säckar för vissa fraktioner. Rapporten ger även förslag på hur omlastning och mellanlagring kan ske inför vidaretransport till behandling och återvinning samt hur säckhämtning kan avvecklas och ger även rekommendationer avseende försök med olika lösningar innan införande av ett nytt system.