Miljö & Avfallsbyrån hjälper till att lösa svår knut i förpackningsfrågan

Avfall Sverige och Svenskt Producentansvar, systerbolag till FTI, har med stöd av Miljö & Avfallsbyrån tagit fram ett förslag till ersättningsmodell till Naturvårdsverket för att beräkna vilken ersättning kommunerna ska få för insamling och hantering av förpackningsmaterial. Modellen är en grundläggande utgångspunkt för Naturvårdsverket vid beslut om föreskrifter om ersättning till kommunerna.

Avfall Sverige och Svenskt Producentansvar, systerbolag till FTI, har med stöd av Miljö & Avfallsbyrån tagit fram ett förslag till ersättningsmodell till Naturvårdsverket. Ersättningsmodellen bygger på den grundstruktur som föreslogs i regeringens utredning om förbättrad förpackningsinsamling och som sedan beslutades genom den nya förordningen om producentansvar för förpackningar. Strukturen innebär att ersättning ges per ton, per hushåll som är anslutet till FNI och per lättillgänglig insamlingsplats.

Modellen bygger på omfattande kostnadsberäkningar utifrån uppgifter om bl.a. prestation vid insamling av avfall i ett 50-tal kommuner med olika förutsättningar och data från nuvarande system med återvinningsstationer. Under arbetet har avstämningar skett med kommuner, berörda producentansvarsorganisationer och Naturvårdsverket. Med de nivåer som har föreslagits i modellen avses kommunerna få täckning för sina kostnader för insamling av förpackningar utifrån definierade fördelningsnycklar. Modellen är teknikneutral och tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar utifrån SKR:s kommungruppsindelning. Förslaget till ersättningsmodell är en grundläggande utgångspunkt för Naturvårdsverket vid framtagande av föreskrifter om ersättning till kommunerna.