Offentlig upphandling av cirkulära lösningar

Eva var under 2019 projektledare i det av Eskilstuna kommun ägda projektet ”offentlig upphandling av cirkulära lösningar”. Projektet finansierades av Energimyndigheten. Projektredovisning skedde i både text och som kort animation, se ovan. I projektet deltog ett stort antal upphandlare i offentliga verksamheter. Syftet var att utröna vilka hinder och möjligheter som finns för att offentlig upphandling i större utsträckning ska stimulera cirkulära lösningar/affärsmodeller. I rapporten presenteras hindren i kategorier. Det blev tydligt att för att upphandla mer cirkulärt behövs stöd på nationell nivå. Det kan vara dels i form av policys, som till exempel offentligt uttalade mål för hur offentlig verksamhet kan uppnå en mer hållbar konsumtion och dels i mer handfast form, som till exempel en central databas. Den kommunala organisationen behöver också stötta upphandlarna bättre genom att till exempel följa upp användningen av produkter, avtalstrohet och genom utbildning. Till sist behöver upphandlarna själva börja arbeta för att ställa krav kring till exempel livslängd och reparerbarhet.

Här kan du läsa rapporten: