Unik kartläggning av plockanalyser genomförd

Miljö & Avfallsbyrån har på uppdrag av Avfall Sverige genomfört en omfattande nationell kartläggning av plockanalysresultat. Tack vare att kommunerna i hög grad har svarat på den enkät som ligger till grund för resultaten och att Avfall Sveriges manual följts har en unik sammanställning med tillförlitliga nyckeltal kunnat göras.

I rapporten presenteras uppgifter om bl.a. matavfallets renhet, källsorteringsgrad för matavfall och restavfallets innehåll av förpackningar och returpapper vid insamling med separata kärl, fyrfackskärl, optisk sortering, underjordsbehållare och sopsug. Intressanta jämförelser görs även av insamling med respektive utan fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Resultat presenteras i en rapport med nummer 2016:28 i avfall Avfall Sveriges rapportserie.