Välkommen Sara

Miljö & Avfallsbyrån har glädjen att välkomna Sara Stenberg som ny medarbetare! Sara har mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring av miljöarbete på en av Sveriges största avfallsanläggningar och kommer framförallt att stärka oss på miljösidan.

Sara har lång erfarenhet som ansvarig för myndighetskontakter avseende miljö, exempelvis anmälningar, tillståndsansökningar, tillsynsbesök, egenkontroll och årliga miljörapporter. Utvärdering av utförd vattenprovtagning samt redovisning av prövotid avseende vattenkontroll är andra uppgifter som Sara är väl förtrogen med. Hon har även varit en nyckelperson i arbete med såväl införande som förvaltande av miljö- och kvalitetsledningssystem. Sara kommer närmast från VafabMiljö.