Case: Ekerö Kommun

Med hjälp av Miljö & Avfallsbyråns konsulter har Ekerö kommun tagit fram en avfallsplan som ska bli kommunens aktiva styrdokument med tydliga mål och åtgärder. Stor vikt har lagts vid att synliggöra hela avfallshanteringssystemet och förankra planen i alla delar av organisationen. Miljö & Avfallsbyrån har även varit med och lagt grunden för att planens mål ska kunna nås.

Bakgrund

När Ekerö kommun lanserade sin nya avfallsplan för åren 2016-2023 hade fyra huvudsakliga målområden identifierats: god service, förebygga och återanvända, avfall som resurs och minimerad påverkan på hälsa och miljö. Syftet har varit att skapa förutsättningar för en kontinuerlig planeringsprocess inom avfallshanteringen.

Projektmål & genomförande

Miljö & Avfallsbyrån har bistått i arbetet genom projektstöd, utformning och framtagande av själva planen samt genom medverkan vid samrådsmöten. En viktig utmaning för projektet var att hitta rätt ambitionsnivå kring de tilltänkta åtgärderna för att kommunens olika förvaltningar skulle kunna arbeta efter dessa. Avfallsplanen skulle inte bara bli en plan för avfallsenheten, utan ett styrdokument för hela kommunen.

Resultat

Idag har Ekerö kommun en väl förankrad avfallsplan som kan fungera som ett aktivt styrdokument för hela kommunen. Avfallsplanen innefattar tydliga och konkreta mål och åtgärder som är formulerade för att underlätta uppföljning.

Genom Miljö & Avfallsbyrån kunde kommunen förstärka med resurser och kompetenser i projektgruppen och samtidigt hitta de rätta influenserna och erfarenheterna från andra kommuners arbete med avfallsplaner. Det praktiska arbetet med avfallsplanen har skett i nära samarbete mellan våra konsulter och kommunens egna tjänstemän. Under arbetets gång har Ekerö kommun agerat som en mycket aktiv beställare och på så sätt själva bidragit till resultatet.

Under perioden 2014-2016 har Miljö & Avfallsbyrån även bistått kommunen med bland annat avtalsuppföljning, revidering av avfallsföreskrifter, revidering av avfallstaxa, projektstöd vid införande av matavfallsinsamling samt flera upphandlingar och utredningar. En av utredningarna handlade om hur återvinningscentralen skulle kunna utvecklas genom olika åtgärder på anläggningen och en annan utredning handlade om förbättringar i insamlingssystemet för matavfall, inklusive information, logistik och omlastning. Uppdragen som Miljö & Avfallsbyrån har genomfört åt kommunen är på olika sätt kopplade till den nya avfallsplanen eller en förutsättning för att planens mål ska kunna nås.

Läs gärna den kompletta avfallsplanen på Ekerö kommuns webbplats.

Vill du veta mer om detta uppdrag? Kontakta Jörgen Leander, Miljö & Avfallsbyrån.